Kính thưa Quý khách hàng các thiết bị lập trình mà chúng tôi cung cấp sử dụng phần mềm tự cấp hoặc do mua từ bên thứ 3 sẽ tuân theo những điều khoản dưới đây:

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP PHẦN MỀM

Những Điều khoản và Điều kiện cung cấp phần mềm sẽ được áp dụng cho việc bàn giao có thời hạn sử dụng hoặc sử dụng vĩnh viễn của phần mềm tiêu chuẩn (sau đây gọi là "Phần mềm") như là một phần trong việc cung cấp thiết bị, dịch vụ liên quan đến phần cứng. Một hành vi vi phạm của nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng hợp đồng không phải do cung cấp phần mềm này, hoặc các Điều khoản và Điều kiện cung cấp phần mềm như một dạng vật tư, dịch vụ của MTS là hợp lệ trong khoảng thời gian được áp dụng. Điều kiện mua để sử dụng chung của khách hàng theo các mục ghi trong Điều khoản này rõ ràng bị từ chối.

1. Sử dụng phần mềm và tài liệu liên quan

Phần mềm trong ý nghĩa của các Điều khoản và Điều kiện cung cấp phần mềm là việc cung cấp các chương trình cho người sử dụng trong phạm vi của MTS cung cấp. Việc giao của một tài liệu là một thỏa thuận bằng văn bản. Trong trường hợp tài liệu được bàn giao "Phần mềm" bao gồm trong các tài liệu sau đây.

Phần mềm được cung cấp bởi MTS được bảo vệ bởi bản quyền. MTS hoặc người cấp phép bản quyền của nó là độc quyền chủ sở hữu của tất cả các quyền tác giả và quyền khai thác.

Các khách hàng của MTS có được quyền sử dụng khi thực hiện việc xem xét quyền sử dụng cho các phần mềm như đã đề cập trong các văn bản hợp đồng và/hoặc xác nhận đơn đặt hàng và/hoặc trong bảng sản phẩm phần mềm. Phạm vi quyền sử dụng sẽ được cấp cho khách hàng phát sinh từ các loại giấy phép, các loại phần mềm tương ứng. Các loại giấy phép và các loại phần mềm được quy định trong các văn bản hợp đồng và/hoặc xác nhận đơn đặt hàng và/hoặc trong bảng sản phẩm phần mềm. Khách hàng có nghĩa vụ bảo tồn các tài liệu hướng dẫn của giấy phép phần mềm. Ngoài ra như đã nêu ở trên, kiểu nội dung và phạm vi quyền sử dụng được độc quyền tùy thuộc vào các điều kiện sau đây.

1.1 Sự khác biệt giữa:

- Một giấy phép: MTS cung cấp cho khách hàng quyền không độc quyền để sử dụng Phần mềm cùng một lúc chỉ có một thiết bị (phần cứng mục tiêu) hoặc tại một nơi làm việc. Quyền sử dụng giới hạn trong khoảng thời gian đã thoả thuận, nếu không có thoả thuận quyền sử dụng trong một thời gian không xác định thời hạn.

- Nhiều giấy phép: Giấy phép nhiều bao gồm việc mua lại một số quy định của giấy phép duy nhất như quy định trong các văn bản hợp đồng và/hoặc xác nhận theo thứ tự và/hoặc một danh sách sản phẩm phần mềm.

- Bản sao giấy phép: Giấy phép sao chép là sự đồng ý cấp quyền để sao chép các phần mềm trong một số hạn định trong các văn bản hợp đồng và/hoặc xác nhận đặt hàng và/hoặc

sản phẩm phần mềm và sử dụng các phần mềm trên một số nhất định tương ứng của các thiết bị (phần cứng mục tiêu) tại nhiều nơi làm việc cùng một lúc. Khách hàng thực hiện các ghi chú ứng dụng trên thay cho việc sao chép. Khách hàng đã lập biên bản đối với địa điểm của tất cả các bản sao và xuất trình những hồ sơ này cho MTS khi

- Giấy phép mạng máy chủ/giấy phép: Giấy phép mạng tương ứng với giấy phép máy chủ được hỗ trợ khách hàng trong việc cài đặt các phần mềm trên một máy chủ mạng và sử dụng các phần mềm trên một số thiết bị (phần cứng mục tiêu) xác định tương ứng tại nơi làm việc, trong cùng một thời gian.

1.2 Các khách hàng có thể chuyển giao phần mềm từ một thiết bị (phần cứng mục tiêu) tại nơi làm việc đến một thiết bị khác tương ứng tại nơi làm việc cung cấp phần mềm có thể ở bất kỳ thời điểm nào chỉ được sử dụng theo quy định với số lượng giấy phép được mua lại bởi khách hàng. Việc sử dụng các phần mềm trên một máy chủ mạng là chỉ cho phép với một giấy phép mạng.

1.3 Một phần mềm đã được bàn giao cho khách hàng mà MTS đã chỉ là một quyền có nguồn gốc sử dụng bởi một bên thứ ba ("Phần mềm của bên thứ ba") cấp quyền sử dụng theo thoả thuận giữa MTS và cấp phép được áp dụng bổ sung và ưu tiên cho phần 1 này.

Điều khoản và Điều kiện để cung cấp phần mềm. MTS sẽ chỉ ra trong các văn bản hợp đồng sự tồn tại của một phần mềm của bên thứ ba và quyền sử dụng đã nhất trí về người cấp phép. Trong trường hợp hành vi xâm phạm các quyền sử dụng của khách hàng, bên cạnh MTS cấp phép thì cũng có quyền để thực thi các khiếu nại và quyền của mình bắt nguồn từ hành vi vi phạm.

1.4 MTS cấp cho khách hàng vì lý do nào đó – có thể hủy bỏ quyền chuyển nhượng quyền sử dụng cấp cho khách hàng và cung cấp cho một bên thứ ba nếu khách hàng từ bỏ sử dụng Phần mềm. Nếu phần mềm đã được mua lại với một thiết bị, phần mềm chỉ có thể được chuyển giao cho bên thứ ba để sử dụng cùng với thiết bị này. Trong trường hợp của nhiều giấy phép và bản sao giấy phép này áp dụng đối với các hạn chế những giấy phép này chỉ có thể được chuyển từ khách hàng cho bên thứ ba, nếu họ sẽ được bàn giao trong tổng số tất cả các thiết bị (phần cứng mục tiêu) để được sử dụng với Phần mềm. Để đảm bảo rằng bên thứ ba sẽ không được cấp thêm quyền sử dụng đối với Phần mềm hơn so với khách hàng đã mua theo hợp đồng này, khách hàng vẫn còn đảm bảo rằng các bên thứ ba sẽ được áp dụng các nghĩa vụ phát sinh từ bản thoả thuận này liên quan đến phần mềm. Trong trường hợp việc chuyển giao quyền sử dụng cho bên thứ ba, khách hàng có nghĩa vụ bàn giao cho bên thứ ba tất cả các bản sao cung cấp cho khách hàng hoặc do khách hàng hoặc để hủy bỏ tất cả các bản sao. Khách hàng không có quyền cấp giấy phép con (giấy phép thứ cấp) trong trường hợp khách hàng chuyển quyền sử dụng cho các phần mềm.

1.5 Khách hàng cam kết, bằng bất kỳ cách nào, không chỉnh sửa, dịch, dịch ngược hoặc dỡ bỏ các phần mềm hoặc các bộ phận, hoặc để tạo ra phần mềm khác có nguồn gốc từ phần mềm hoặc, xuất chương trình khác từ một phần hoặc toàn bộ từ phần mềm được cung cấp. Khách hàng tìm cách loại bỏ các mã, chữ số từ các dữ liệu, trong trường hợp khách hàng có quyền sao chép, khách hàng thể có có bản sao không thay đổi. Các khách hàng chỉ có thể dịch ngược Phần mềm và phải được MTS đồng ý với thời gian hợp lý bằng văn bản, thông tin cần thiết cho khả năng tương tác của Phần mềm với chương trình máy tính của khách hàng.

1.6 Phần mềm sẽ được đưa vào vận hành cho bên thứ ba. Khi khách hàng yêu cầu, MTS sẽ yêu cầu hỗ trợ thanh toán bổ sung.

1.7 Nếu như không có bảo vệ sao chép cài đặt trên phần mềm hoặc khách hàng không có được một giấy phép sao chép, mặc định, khách hàng có quyền tạo lập một bản sao, phải được sử dụng bởi khách hàng duy nhất vì lý do an ninh. Không được gỡ bỏ các thông báo bản quyền và mã đăng ký cài đặt trên phần mềm.

1.8 Bàn giao Phần mềm sẽ được thực hiện độc quyền trong một máy có thể đọc được (mã đối tượng).

1.9 Trong trường hợp bàn giao các Phần mềm thông qua các phương tiện truyền thông điện tử (ví dụ như Internet), các rủi ro trong quá trình tải Phần mềm  do MTS chịu trách nhiệm.

2. Khuyết tật về chất lượng

2.1 Khách hàng chấp nhận rằng không thể để phát triển phần mềm làm việc mà không có bất kỳ lỗi trong tất cả các các loại phần mềm cho sử dụng hoặc/và kết hợp với phần mền khác. Do đó, hoạt động và chức năng của phần mềm có thể mô tả phần mềm của MTS tại thời điểm kết thúc hợp đồng. Chức năng không rõ ràng trong mô tả phần mềm của MTS, ví dụ như sự phát triển của phần mềm cá nhân hoặc điều chỉnh sản phẩm phần mềm cũng như bảo đảm hoặc biểu diễn cụ thể được thoả thuận bằng văn bản một cách rõ ràng. Khách hàng chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn chính xác của các phần mềm và các hậu quả của việc sử dụng các phần mềm và các kết quả dự kiến đạt được bằng Phần mềm. Sự sai lệch từ mô tả sản phẩm được chứng minh bởi khách hàng sẽ được coi là khiếm khuyết của phần mềm. Phần mềm này không được coi là khiếm khuyết nếu các khiếm khuyết không xảy ra trong phiên bản mới nhất của phần mềm bàn giao cho khách hàng và việc sử dụng của phiên bản này của khách hàng là hợp lý.

2.2 Đối với một phần mềm sửa đổi bởi khách hàng hoặc bên thứ ba tại một giao diện được cài đặt bởi MTS, bảo hành của MTS kết thúc tại giao diện đó. MTS không chịu trách nhiệm mà phần mềm cung cấp đang làm việc với môi trường xử lý dữ liệu của khách hàng, đặc biệt là Phần mềm này tương thích với phần mềm của khách hàng và các sản phẩm phần cứng.

2.3 Khách hàng thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để ngăn chặn hoặc giảm thiểu hậu quả của các khuyết tật của phần mềm. Thông báo của các khuyết tật phải được thực hiện bằng văn bản mà không có sự chậm trễ và có thể với một mô tả một cách chi tiết về các khiếm khuyết và dữ liệu trong môi trường xử lý tương ứng. Các khách hàng đã cung cấp tài liệu hướng dẫn của thông báo về các khiếm khuyết về các loại và sự xuất hiện của độ lệch từ các đặc điểm kỹ thuật của phần mềm với tài liệu, có thể được kiểm tra bởi MTS, khách hàng hợp tác với MTS để phân loại ra các khiếm khuyết. Khách hàng phải thường xuyên chăm sóc, đảm bảo các chương trình và dữ liệu nhập vào và được xử lý trong khoảng thời gian nhất định. Khách hàng là mặc định với nghĩa vụ này, MTS không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ mặc định này, đặc biệt là MTS không chịu trách nhiệm cho việc thay thế các dữ liệu bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc các chương trình.

2.4 Bảo hành tuyên bố thời gian bị hạn chế trong vòng 12 tháng trừ khi có quy định thời gian dài hơn bởi Hợp đồng hay quy định của Luật chính phủ. Thời hạn bảo hành bắt đầu ngay sau khi đưa vào hoạt động/cài đặt phần mềm, tuy nhiên, trong trường hợp bất kỳ, trong 6 tháng gần nhất sau khi giao hàng hoặc thông báo sẵn sàng cho các công trình vận hành.

2.5 Trong trường hợp khuyết tật của phần mềm trong thời gian bảo hành, ảnh hưởng chỉ không đáng kể giá trị hoặc phần vật lý của Phần mềm, MTS sẽ kiểm tra các khuyết tật và, nếu các khiếm khuyết thuộc nghĩa vụ bảo hành của MTS, MTS theo quyết định của mình khắc phục các khiếm khuyết hoặc thay thế phần mềm bị lỗi bằng một phiên bản mới. Việc khắc phục các khuyết tật trong một chương trình bao gồm chứng minh chạy vòng qua các khiếm khuyết có thể được chấp nhận hợp lý của khách hàng hoặc bằng cách cung cấp một phiên bản mới (cập nhật). Ngoài ra, MTS miễn phí cung cấp một phiên bản mới. Trong trường hợp khách hàng không chấp nhận cho MTS khả năng tiếp cận các tài liệu được cấp phép, để thực hiện nghĩa vụ bảo hành hoặc khách hàng không chèn các thông tin cập nhật hoặc nâng cấp được cung cấp bởi MTS vào môi trường người dùng, nghĩa vụ bảo hành của MTS được coi là hoàn thành. Trong trường hợp các biện pháp khắc phục của một khiếm khuyết bằng cách thay thế không thành công, mặc dù nỗ lực nhiều, khách hàng được giảm tương ứng của giá Hợp đồng hoặc huỷ bỏ Hợp đồng.

2.6 Khiếu nại của các khách hàng do các biện pháp khắc phục của một khiếm khuyết, đặc biệt là chi phí lao động, giao thông vận tải và vật liệu được loại trừ như những chi phí phát sinh vì Phần mềm này đã được vận chuyển đến nơi khác, như là nơi của khách hàng kinh doanh, ngoại trừ vận chuyển Phần mềm này đến một nơi khác thích hợp, được thỏa thuận với chữ ký của Bên Mua và MTS.

2.7 Khiếu nại bổ sung, đặc biệt là yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến các mặt hàng khác hơn so với các phần mềm, ví dụ như mất dữ liệu hoặc lỗi trong xử lý dữ liệu, được loại trừ theo mục 4 dưới đây.

Nếu không thoả thuận khác, MTS chỉ có nghĩa vụ để bảo đảm rằng việc cung cấp của phần mềm trong nước của nơi cung cấp miễn phí từ các quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả (sau đây gọi là "quyền tài sản") của bên thứ ba. Trong trường hợp một bên thứ ba khẳng định một yêu cầu bồi thường đối với khách hàng đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu của phần mềm được sử dụng trong theo quy định của Hợp đồng, MTS chịu trách nhiệm đối với khách hàng trong trường hợp phần mềm giao trong một thời gian vô hạn định trong thời gian thiết lập hiện theo phần 2.4, trong mọi trường hợp sử dụng phần mềm

3. Khuyết tật Phần mềm

Khuyết tật trong quyền giao cho một khoảng thời gian giới hạn trong thời gian điều lệ của giới hạn, như sau:

3.1 MTS có quyền lựa chọn của mình và chi phí hợp lý để có được quyền sử dụng cho các phần mềm tương ứng, hoặc chỉnh sửa phần mềm theo các cách và như vậy là không có hành vi vi phạm quyền sở hữu hoặc thay thế các phần mềm của bên thứ ba. Trong chừng mực nhất định, phần 2 được áp dụng cho phù hợp. Trách nhiệm của MTS về thiệt hại mô tả trong phần 4.

3.2. Các nghĩa vụ của MTS như nêu trên chỉ tồn tại, nếu khách hàng là thông báo MTS của các khiếu kiện khẳng định các bên thứ ba, không chậm trễ, bằng văn bản, nếu khách hàng không thừa nhận bất kỳ hành vi vi phạm quyền sở hữu các bên thứ ba và tất cả các hoạt động quốc phòng và đàm phán một sự thỏa hiệp được dành riêng cho MTS. Trong trường hợp khách hàng từ bỏ việc sử dụng các phần mềm để giảm thiệt hại hoặc vì lý do quan trọng khác, khách hàng có nghĩa vụ chỉ ra cho bên thứ ba, từ bỏ sử dụng không có nghĩa là một sự thừa nhận của một hành vi vi phạm về quyền sở hữu của bên thứ ba .

3.3 Khiếu nại của khách hàng được loại trừ, nếu khách hàng chịu trách nhiệm cho các hành vi vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc vi phạm tài sản của bên thứ ba là do quyền hướng dẫn cụ thể của khách hàng, hoặc sử dụng Phần mềm của khách hàng không tương thích với Phần mềm của MTS, hoặc sửa đổi một phần mềm được thực hiện bởi khách hàng, hoặc sử dụng Phần mềm này do khách hàng cùng với một phần cứng không được cung cấp bởi MTS.

3.4. Trong trường hợp các khuyết tật khác các quyền trong phần 2. được áp dụng cho phù hợp.

4. Trách nhiệm pháp lý

Trừ khi có quy định khác trong Điều khoản và Điều kiện cho cung cấp phần mềm, MTS chỉ chịu trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường chi phí vô ích, sau đây gọi là "thiệt hại", do vi phạm hợp đồng hoặc nghĩa vụ ngoài hợp đồng do ý định hoặc cẩu thả của các đại diện luật định hoặc của các nhân viên của MTS hoặc trong trường hợp tử vong, thương tật hoặc chấn thương sức khỏe hoặc giả định được bảo lãnh hoặc nguy cơ của việc mua, hoặc vi phạm các nghĩa vụ cần thiết trong hợp đồng hoặc ép buộc trách nhiệm theo hoặc trách nhiệm cưỡng chế khác. Việc bồi thường thiệt hại đối với vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng, quan trọng là hạn chế thiệt hại điển hình theo hợp đồng, trừ trường hợp thiệt hại gây ra bởi ý định hoặc cẩu thả của người đại diện theo luật định hoặc nhân viên của MTS hoặc trong trường hợp tử vong, thương tật hoặc chấn thương sức khỏe hoặc giả định được bảo lãnh hoặc nguy cơ của việc mua. Các quy định không làm thay đổi quy định theo luật định đối với các bằng chứng về gánh nặng gây thiệt hại cho khách hàng.

5. Chấm dứt

5.1 Quyền sử dụng Phần mềm tự động chấm dứt mà không có một thông báo chấm dứt, nếu khách hàng là vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và Điều kiện để cung cấp phần mềm cần thiết.

5.2 Sau khi chấm dứt hợp đồng khách hàng có nghĩa vụ trả lại hoặc chuyển tất cả các bản gốc và các bản sao và một phần bản sao của phần mềm cung cấp và các tài liệu liên quan, và xác nhận điều này bằng văn bản.

6. Xuất khẩu hạn chế

6.1 Việc xuất khẩu của Phần mềm và tài liệu hướng dẫn có thể - ví dụ như do loại hình này hoặc sử dụng của nó - được sự đồng ý của cơ quan nhà nước (xem cũng thông báo tương ứng trong các dữ liệu, biên bản giao hàng và hóa đơn).

6.2 Trong trường hợp khách hàng là chuyển giao phần mềm, khách hàng chịu trách nhiệm về việc chấp hành các hạn chế xuất khẩu do pháp luật hoặc đơn đặt hàng của các cơ quan nhà nước và khách hàng có được miễn và không làm tổn hại MTS từ các nghĩa vụ tương ứng.

6.3 Trong trường hợp không tuân thủ với các quy định bởi khách hàng, MTS thấy nguy hại và Huỷ bỏ hợp đồng.

7. Các điều kiện khác

7.1 Thẩm quyền xét xử, theo quyết định của MTS, bao gồm địa điểm tòa án có thẩm quyền. MTS cũng có quyền khởi kiện khách hàng trước khi Toà án có thẩm quyền ra quyết định.

7.2 Các điều khoản và quy định này phải phù hợp luật pháp Việt Nam. Nếu pháp luật Việt Nam không quy định thì áp dụng Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Quốc tế Hàng hoá, bất kỳ công ước khác cho việc bán hàng hoá không áp dụng.

7.3 Trong trường hợp hợp đồng với khách hàng ở các nước khác, các quy định của các Điều khoản và Điều kiện cung cấp phần mềm không hợp lệ do quy định của pháp luật của các nước mà khách hàng sử dụng Phần mềm, thì các quy định này không hợp lệ, các quy định có hiệu lực được coi là thoả thuận, có nghĩa là trong số đó, càng gần càng tốt phù hợp với quy định của nước sở tại. Nếu cần thiết, khách hàng có nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp để đạt được mục tiêu này.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0912 336 758