Kính thưa Quý khách hàng,

Khi mua hàng của công ty chúng tôi trên dịch vụ trực tuyến, Điều kiện Bán hàng Tiêu chuẩn mặc định được áp dụng. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản, Điều kiện bán hàng Tiêu chuẩn đã được đăng ký với cơ quan quản lý.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG

1. TỔNG QUAN

1.1 Đơn đặt mua hàng, khi chấp nhận, sẽ đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Các điều khoản và điều kiện ở đây là toàn bộ thỏa thuận giữa khách hàng ("Bên Mua") và Công ty cổ phần MTS ("MTS") đối với các giao dịch với đơn đặt hàng có xác nhận bởi MTS.

1.2 Không có thay đổi hoặc từ bỏ bất kỳ các các điều khoản và điều kiện ở đây và không có điều kiện bổ sung hoặc/và khác hoặc/và các điều kiện trừ khi (i) sửa đổi báo giá của MTS hoặc xác nhận doanh số bán hàng, hoặc (ii) đã đồng ý để trong một văn bản duy nhất có chữ ký của cả hai bên. Không có thỏa thuận miệng, quá trình thực hiện hoặc các phương tiện khác hơn so với thoả thuận bằng văn bản như chữ ký của cả hai bên rõ ràng quy định từ bỏ như vậy sẽ được coi là từ bỏ các điều khoản của tài liệu này.

1.3 Các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây sẽ trở thành bắt buộc đối với các bên:

1.3.1 MTS ghi nhận bằng văn bản đơn đặt hàng của Bên Mua,

1.3.2 Chữ ký của Bên Mua và MTS một thỏa thuận cho việc mua bán hàng hoá, hoặc

1.3.3 MTS cung cấp các hàng hoá, toàn bộ hoặc một phần hàng hóa.

2. Giá cả và các loại thuế

2.1 Tất cả giá dựa trên chi phí vật liệu và giá nhân công có hiệu lực vào ngày của báo giá, trừ khi một ngày trước đó được chỉ định trên mặt báo giá, hướng dẫn đơn hàng, và có thể thay đổi thông báo. Trên hợp đồng yêu cầu, đơn đặt hàng được phát hành định kỳ và bao gồm các yêu cầu của Bên Mua trong một thời gian tương lai thời gian cụ thể, giá có thể được điều chỉnh như giá nhân công và chi phí vật liệu thay đổi. Bên Mua đồng ý rằng số lượng cam kết ảnh hưởng đến giá của các đơn vị, các bộ phận, và rằng nếu Bên Mua sau đây làm cho bất kỳ sự thay đổi trong số lượng cam kết từ những hiển thị trên mặt trước của các đơn đặt hàng, giá của đơn vị hoặc các bộ phận được điều chỉnh để đáp ứng MTS được bán với giá áp dụng cho số lượng cam kết thay đổi. Mỗi số lượng cam kết phải được sắp xếp bởi Bên Mua cho lô hàng trong vòng 90 ngày sau lô hàng đầu tiên.

2.2 Giá không bao gồm bất kỳ giá áp dụng, doanh số bán hàng hoặc địa phương, sử dụng, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng hoặc thuế tương tự như loại, đánh giá áp dụng đối với giá, sử dụng, bán hoặc phân phối hàng hoá theo yêu cầu của Bên Mua. Các loại thuế như vậy và đánh giá sẽ được bao gồm trong hóa đơn MTS của thanh toán bởi Bên Mua trừ khi để mua hàng, Bên Mua chỉ rõ sự tồn tại của một miễn trừ bất kỳ loại thuế như vậy, và Bên Mua cung cấp MTS với bằng chứng miễn trừ mà các cơ quan thuế áp dụng.

3. GIAO HÀNG, QUYỀN SỞ HỮU & NGUY CƠ MẤT MÁT

3.1 Ngày giao hàng là ngày gần đúng và được dựa trên việc nhận kịp thời tất cả các thông tin cần thiết từ Bên Mua. Giao hàng tận nơi sẽ được thực hiện Bên Mua yêu cầu và phải được thanh toán trước. Nếu không có yêu cầu đặc biệt giá được hiểu là giá FOB hoặc giá EXW khi người nhận hàng được chỉ định của Bên Mua. Tiếp nhận hàng hoá của Bên Mua tại điểm FOB, giao hàng được coi như chấp nhận của Bên Mua để giao hàng và từ bỏ bất kỳ và tất cả các khiếu nại đối với MTS mất mát hoặc thiệt hại phát sinh là lý do để trì hoãn. Các lô hàng sẽ chỉ được bảo hiểm theo yêu cầu của Bên Mua và chi phí tính vào Bên Mua.

3.2 Trong trường hợp Bên Mua yêu cầu thay đổi trong thông số kỹ thuật sau khi các Điều khoản và Điều kiện này đã trở thành ràng buộc, chẳng hạn thay đổi sẽ trở thành một phần của các thứ tự mua chỉ khi MTS chấp thuận, và ngày giao hàng sẽ được mở rộng hợp lý, MTS sẽ được bồi thường cho tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến thay đổi như vậy và giá cả sẽ được điều chỉnh để duy trì lợi nhuận dự kiến MTS.

3.3 MTS bảo đảm giá trên các đơn đặt hàng trên/dưới 5% số lượng quy định với một điều chỉnh thích hợp trong giá tổng hợp tính phí. Những khiếu nại về những sai sót trong lô hàng sẽ được xem xét, nếu việc khiếu nại được thực hiện trong vòng 10 ngày sau khi nhận được hàng hóa kèm theo các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu bồi thường. Khiếu nại về tổn thất hoặc thiệt hại trong quá cảnh phải được nhập và trả bởi Bên Mua.

4. LẮP ĐẶT

4.1-Hàng hoá được lắp đặt với các chi phí của Bên Mua, trừ trường hợp được quy định trong hợp đồng. Khi có yêu cầu, MTS sẽ cung cấp một/nhiều giám sát viên có thẩm quyền để giám sát việc giám sát và / hoặc lắp đặt của hàng hoá. Bên Mua phải trả cho MTS các dịch vụ theo mức quy định cộng với phí đi lại và tất cả các chi phí hợp lý. Những người giám sát sẽ được coi là một nhân viên của MTS, nhưng MTS không chịu trách nhiệm cho thương tích cho người hoặc thiệt hại cho tài sản xảy ra trong quá trình, hoặc như là một kết quả của sự hiện diện của người giám sát khi tiến hành tại các cơ sở của Bên Mua.

4.2 MTS không được chịu trách nhiệm về vật chất và trang thiết bị hoặc hành vi của nhân viên, đại lý của Bên Mua hoặc nhà thầu, cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào khi thực hiện việc giám sát, trừ khi gây ra bởi khuyết tật và trong phạm vi bảo hành được quy định tại mục 5.

4.3 MTS không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do suy giảm trong thời gian dung lượng lưu trữ của Bên Mua trước khi cài đặt và hoạt động. Nếu cung cấp trong đề án hoặc cho một khoản phụ phí. Nếu thông báo trước khi vận chuyển hàng hoá được lưu trữ, MTS sẽ áp dụng các biện pháp và tính chi phí bảo quản để giảm thiểu sự suy giảm. 

5. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Theo Điều kiện Bảo hành Tiêu chuẩn

6. BÍ MẬT

6.1 Bất kỳ và tất cả các thông tin liên quan đến hàng hoá, giao dịch dưới đây được bảo hiểm mà MTS tiết lộ của Bên Mua hoặc Bên Mua nếu không có được bí quyết dưới đây, vẫn là tài sản độc quyền của MTS và không được cung cấp cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của MTS bằng văn bản hoặc thỏa thuận. Bên Mua có trách nhiệm, không có quyền, sử dụng thông tin cho mục đích khác, và chỉ sử dụng nó cho các mục đích giao dịch với MTS.

6.2 Bất kỳ thông tin, đề nghị hoặc ý tưởng bởi Bên Mua để MTS cung cấp một cách hiệu quả các hàng hóa không được coi là độc quyền hoặc bí mật, trừ khi được quy định rõ trong một văn bản được ký bởi MTS. MTS có quyền sử dụng các thông tin trong Hợp đồng với Bên Mua trong các văn bản pháp lý như giới thiệu, tờ rơi, thông tin đấu thầu…mà không bị coi là vi phạm bảo mật.

7. Bất khả kháng

7.1 MTS không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hay hư hỏng trong thiệt hại, phân phối hàng hóa, hoặc giảm hiệu suất do hành vi của thiên tai, địch họa, hạn chế của chính phủ, hỏa hoạn, lũ lụt, đình công, rối loạn xã hội, dịch bệnh, chiến tranh, bạo loạn, xáo trộn dân sự, khủng hoảng, cấm vận, tình trạng thiếu vật liệu, linh kiện, dịch vụ,…và các nguyên nhân tương tự khác như sự tẩy chay, sự chậm trễ giao thông vận tải hoặc bất kỳ nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của MTS.

7.2 Trong trường hợp xả ra sự chậm trễ hay thất bại trong việc giao hàng, để Bên Mua không chấm dứt đơn đặt hàng, những ngày giao hàng hoặc việc thực hiện sẽ được kéo dài trong một thời gian bằng thời gian bị mất vì lý do của sự chậm trễ.

8. BẰNG SÁNG CHẾ

8.1 MTS đảm bảo rằng hàng hoá không được vi phạm các bằng sáng chế. Nếu Bên Mua cung cấp kịp thời thông báo, thông tin và hỗ trợ, MTS sẽ bồi thường và bảo vệ Bên Mua từ và chống lại bất kỳ vi phạm tuyên bố có thể tạo ra hành vi vi phạm bảo hành này. Trong trường hợp hàng hoá có vi phạm các bằng sáng chế, MTS sẽ mua tùy chọn cho Bên Mua quyền tiếp tục sử dụng, thay thế hàng hoá với hàng hoá xâm phạm, sửa đổi hàng hoá để họ không xâm phạm hoặc khi trả lại hàng hoá để MTS, hoàn thuế giá mua khấu hao không hợp lý. MTS cung cấp khoản tài trợ không có giấy phép, thể hiện hay ngụ ý, khác hơn so với quyền của Bên Mua để sử dụng hàng hoá.

8.2 MTS không bảo hành đối với và không chịu trách nhiệm, bất kỳ vi phạm liên quan đến hoặc phát sinh từ việc:

8.2.1 Hàng hóa sản xuất theo thiết kế chi tiết kỹ thuật của Bên Mua.

8.2.2 Sử dụng hàng hoá kết hợp với bất kỳ sản phẩm khác không được cung cấp bởi MTS hoặc trong một sự kết hợp không được cung cấp bởi MTS. Đối với bất kỳ hành vi vi phạm tuyên bố phát sinh ra các tình huống, trong mọi trường hợp, Bên Mua ở Mục 8.2 có trách nhiệm bồi thường và bảo vệ MTS chống lại bất kỳ và tất cả các mất mát, thiệt hại, chi phí và chi phí bao gồm lệ phí luật sư hợp lý.

8.3 Bên Mua đồng ý rằng MTS từ chối bất kỳ trách nhiệm nào cho hành vi xâm phạm bằng sáng chế vì lý do sản xuất theo thiết kế của Bên Mua hoặc vì lý do sự kết hợp của một phần trong lắp ráp toàn diện hơn so với việc bán ra các sản phẩm do Bên Mua đặt hàng hoặc cải tiến.

 9. HỦY BỎ MẶC ĐỊNH ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA NGƯỜI MUA

9.1 MTS có thể hủy bỏ đơn đặt hàng của Bên Mua mà không có trách nhiệm sau khi thông báo bằng văn bản có hiệu lực để Bên Mua, khi xảy ra bất kỳ sự kiện mặc định sau đây:

9.1.1 Bên Mua không thanh toán kịp thời do bất kỳ lý do nào để MTS chấp nhận các đơn đặt hàng và được vận chuyển bởi/hoặc không bởi MTS;

9.1.2 Bên Mua không tiến hành hoạt động trong quá trình bình thường của kinh doanh (bao gồm cả việc không có khả năng để đáp ứng các nghĩa vụ khi tích lũy tài sản);

9.1.3 Bất kỳ thủ tục tố tụng hoặc chống lại Bên Mua theo đó Bên Mua bị phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc theo các quy định tương tự khác của pháp luật;

9.1.4 Chỉ định, áp dụng cho một bộ tiếp nhận cho Bên Mua;

9.1.5 Bên Mua theo sự phân công vì lợi ích của chủ nợ;

9.1.6 Không mua được hàng với khả năng thanh toán, bằng văn bản khẳng định của Bên Mua (điều này được hiểu rằng MTS tự giải quyết);

9.1.7 Thất bại của Bên Mua để duy trì bảo hiểm cần thiết như quy định dưới đây;

9.1.8 Không mua để duy trì các hàng hoá miễn phí và rõ ràng bất kỳ và tất cả các quyền giữ thế chấp của bên thứ ba trước khi thanh toán của Bên Mua giá mua đầy đủ.

9.2 Khi bị huỷ bỏ, tùy chọn của MTS như sau:

9.2.1 Bên Mua phải trả tiền cho tất cả các Hàng hoá và cho tất cả hàng hóa được hoàn thành trong quá trình theo đơn đặt hàng được chấp nhận bởi MTS;

9.2.2 Với sự cẩn trọng, tất cả các hàng hóa mà MTS đã không nhận được thanh toán đầy đủ, MTS có thể ngừng cung cấp, kiểm tra lại (hoặc giữ lại) sở hữu hàng hoá bất cứ nơi nào được đặt (tất cả mà không cần thông báo, yêu cầu hoặc những quá trình hợp pháp) và duy trì, cho thuê hoặc bán lại (bán đấu giá công cộng hoặc tư nhân hoặc bằng cách khác) mà không có kế toán cho Bên Mua, và bất kỳ khoản tiền nhận được bởi MTS từ Bên Mua hoặc có thể được giữ lại làm thiệt hại thanh lý;

9.2.3 MTS có thể tuyên bố bất kỳ số dư nợ ngay lập tức yêu cầu thu nợ từ Bên Mua mà không cần thông báo hay yêu cầu, cùng với lãi suất ở mức tối đa cho phép theo quy định của pháp luật;

9.2.4 Từ chối cung cấp, ngoại trừ thanh toán bằng tiền mặt cho tất cả hàng hóa.

9.3 Các quyền hủy bỏ và các biện pháp khắc phục hậu quả được cung cấp trong mục này được xem xét và ngoài ra cho bất kỳ các quyền khác, và các biện pháp khắc phục hậu quả của MTS theo quy định của pháp luật hoặc vốn chủ sở hữu.

10. THANH TOÁN

10.1 Ngoại trừ trường hợp quy định của MTS bằng văn bản, điều khoản thanh toán ròng trong ba mươi (30) ngày, kể từ ngày của hóa đơn, không có giảm giá cho phép thanh toán trước. MTS có quyền thay đổi hoặc đình chỉ các khoản tín dụng, yêu cầu hoặc tạm ứng, thanh toán, bất cứ khi nào MTS có nghi ngờ hợp lý về tín dụng của Bên Mua. Nếu Bên Mua bị quá hạn thanh toán hoặc từ chối chấp nhận lô hàng, MTS sẽ có quyền, ngoài bất kỳ quyền khác có thể có, để hủy bỏ thứ tự của Bên Mua, giữ lại giao thêm, và tuyên bố tất cả số tiền chưa thanh toán cho các sản phẩm, hàng hoá trước đây chuyển giao ngay lập tức phải nộp. Từng chuyến hàng được coi là một giao dịch riêng biệt và độc lập và thanh toán được thực hiện phù hợp. Các khoản quá hạn có thể phải chịu một khoản phí lãi suất 1,5% mỗi tháng. Tất cả các chi phí và chi phí phát sinh bởi MTS như là một kết quả không thanh toán hoặc thanh toán quá hạn bởi Bên Mua, bao gồm cả chi phí thu thập, lãi suất, và lệ phí luật sư hợp lý, được thanh toán của Bên Mua. Tất cả các hoá đơn và thanh toán bằng trước khi nhận trở lại hàng hóa.

10.2 Được sự đồng ý của MTS, sự kiện để trì hoãn các lô hàng sau khi hoàn thành hàng hoá hoặc bất kỳ phần nào của, thanh toán đến hạn thanh toán sau khi thông báo cho Bên Mua rằng hàng hóa đó đã sẵn sàng cho lô hàng và hàng hóa như vậy sau đó sẽ được gây ra rủi ro của Bên Mua và chi phí phát sinh.

10.3 Khoản tài trợ của Bên Mua để MTS mua bảo hiểm hàng hoá, sản phẩm và/hoặc thiết bị cung cấp dưới đây. Thất bại của Bên Mua để thực hiện bất kỳ thanh toán khi đến hạn thì MTS tuỳ ý khai báo tất cả các nghĩa vụ của Bên Mua ngay lập tức do và như vậy sẽ có tất cả các quyền và biện pháp khắc phục hậu quả của một bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên Mua đồng ý thực hiện theo văn bản yêu cầu như vậy có thể được coi là cần thiết hoặc thích hợp bởi MTS để tạo ra, hoàn thiện và duy trì sự hoàn hảo của quyền lợi bảo mật theo quy định của pháp luật áp dụng. Bên Mua ủy nhiệm MTS, như ký và nộp báo cáo tài chính và chứng từ khác nếu như MTS xét thấy cần thiết để tạo ra, hoàn thiện và duy trì sự hoàn hảo quyền lợi bảo mật của MTS.

10.4 Trong trường hợp Bên Mua không thực hiện đầy đủ các điều khoản thanh toán bất cứ hóa đơn nào, hoặc nếu trách nhiệm tài chính của Bên Mua không thực hiện được, không đạt yêu cầu để MTS nhận thấy, hoặc nếu bất kỳ hành vi cần thiết của bất kỳ cơ quan chính phủ, bao gồm các tiết lộ tài chính uỷ quyền về khả năng/thay đổi về thanh toán và/hoặc ngăn chặn hoặc ngừng các chuyến hàng tiếp tục mà không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục hợp pháp khác, cho đến khi thanh toán đang thực hiện và đảm bảo đạt yêu cầu đúng tín dụng của Bên Mua là nhận được bởi MTS hoặc cho đến khi hành vi đó hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có trách nhiệm tuân thủ.

10.5 MTS cũng có quyền huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp của bất kỳ các sự kiện được mô tả trong phần 10.4 trong đó sự kiện Bên Mua phải bồi thường MTS cho bất kỳ cam kết, nghĩa vụ, chi phí, chi phí, và chi phí bao gồm lệ phí luật sư của MTS có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Mỗi lô hàng giao bởi MTS sẽ được coi là một giao dịch riêng biệt và nếu thanh toán không nhận được do trong thời hạn quy định này, MTS tùy theo lựa chọn có thể mang lại một vụ kiện riêng biệt để phục hồi giá hợp đồng của mỗi lô hàng như vậy.

10.6 Nếu bất kỳ của các sự kiện sau đây xảy ra, MTS có quyền yêu cầu bảo đảm từ Bên Mua thanh toán đầy đủ sẽ được thực hiện:

10.6.1 Là do của Bên Mua là phạm pháp trong việc đưa ra dưới đây thanh toán cho một khoảng thời gian 45 ngày sau khi thanh toán.

10.6.2 Bên Mua không đáp ứng nghĩa vụ của mình với một hoặc nhiều nhà cung cấp khác như các nghĩa vụ từng xảy ra.

10.6.3 Một công văn đính kèm hoặc phán xét nhận được từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền.

Theo yêu cầu bằng văn bản để đảm bảo bởi BRUS, Bên Mua thì trong thời hạn năm (5) ngày sau khi nhận chúng, cung cấp, với số lượng đủ để bảo đảm thanh toán đầy đủ phần còn lại của bất kỳ khoản tiền nào dưới đây về tài khoản của giá mua, hoặc là một trái phiếu phạt ban hành bởi một công ty có thẩm quyền bảo lãnh, hoặc an ninh tài chính, ngân hàng không thể thu hồi thư tín dụng, hoặc tài sản thế chấp nào khác trong ký quỹ sẽ được tổ chức bởi một luật sư theo pháp luật, theo chỉ định của MTS, để bảo đảm thanh toán trên giá mua.

10.7 Tất cả các khoản tiền nhận được hoặc nợ của Bên Mua từ một bên thứ ba, và trong thời hạn bảy (7) ngày, kể từ ngày nhận của Bên Mua bảo lãnh thanh toán.

10,8 Tất cả các miễn trừ được thực hiện chỉ có hiệu lực với tổng số tiền thanh toán thực sự nhận được mà không có bất kỳ phá sản nào nộp đơn chín mươi ngày (90) sau đó. Bên Mua đồng ý rằng MTS giữ lại quyền lưu giữ của trái phiếu thanh toán hoặc các quyền lợi hợp pháp khác việc giao hàng chưa thanh toán, bất kể những gì các tài liệu khác đã được trình bày. Bên Mua tiếp tục đồng ý rằng MTS có quyền quyết định, tuỳ ý, làm thế nào để áp dụng thanh toán, và lập hóa đơn để thanh toán với tất cả các khoản thanh toán, nhận được trên tài khoản, dù có khuyến cáo ngược lại.

11. GIỚI HẠN NỢ

11.1 MTS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ gián tiếp, do hậu quả, gương mẫu, thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hay trừng phạt, bao gồm, mà không mất mát, hạn chế sử dụng, mất kinh doanh, lợi nhuận, doanh thu hoặc uy tín, chi phí thời gian chết, thiệt hại cho thiết bị liên quan, chi phí thay thế hàng hoá, phương tiện, dịch vụ, hoặc yêu cầu của khách hàng của Bên Mua về những thiệt hại như vậy. Thiệt hại hoặc chi phí kinh tế thương mại khác, có thể phát sinh, cùng với hoặc liên quan, sự hư hỏng của bất kỳ hàng hóa bán ra của MTS cho Bên Mua, dưới bất kỳ lý thuyết pháp lý hoặc nguyên nhân của hành động, bao gồm cả nhưng không giới hạn, sai lầm cá nhân, hợp đồng , bảo hành, trách nhiệm, đạo luật, pháp lệnh nhà nước hoặc địa phương hoặc quy định nghiêm ngặt khác. Trong trường hợp xảy ra, trách nhiệm của MTS được vượt quá giá của hàng hoá làm phát sinh yêu cầu bồi thường.

11.2 Bên Mua đồng ý rằng nếu chuyển, cho thuê hàng hoá của Bên Mua cho bên thứ ba bất kỳ phải được sự đồng ý của MTS và những hạn chế của phần 12.1.

11.3 MTS sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến hoặc phát sinh từ thông tin hoặc tư vấn MTS mà không phải là cung cấp hợp đồng theo yêu cầu của các Điều khoản và Điều kiện hoặc văn bản thoả thuận có chữ ký của cả hai bên.

2. HỢP ĐỒNG

12,1 Nếu hàng hoá được mua theo hợp đồng của chính phủ hoặc hợp đồng phụ, Bên Mua phải kịp thời thông báo cho MTS các quy định của bất kỳ pháp luật và các quy định mua sắm chính phủ được yêu cầu để được bao gồm trong hợp đồng bao gồm các sản phẩm, hàng hóa đã của Chính phủ quy định bằng các luật hoặc văn bản dưới luật. Nếu tuân thủ quy định như vậy làm tăng chi phí hoặc trách nhiệm MTS, MTS sẽ có quyền, quyền lựa chọn, điều chỉnh giá cho phù hợp, yêu cầu thanh toán riêng biệt các chi phí bổ sung, hoặc chấm dứt thỏa thuận với Bên Mua chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí phát sinh bởi MTS.

12.2 Theo quy định của mục 12.1 nêu trên, MTS đại diện cho rằng dưới đây hiệu quả của nó là phù hợp với tất cả các quy định có thể được sửa đổi theo thời gian (và cùng được kết hợp này để tham khảo) bao gồm, nhưng không nhất thiết phải giới hạn:

12.2.1 Luật Lao Động

12.2.2 Luật Thương Mại

12.2.3 Luật Thuế

13. Giấy phép phần mềm

Trong trường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo đơn đặt hàng của Bên Mua bao gồm hoặc kết hợp bất kỳ phần mềm hoặc chương trình cấp phép (theo quy định trong Giấy phép phần mềm của MTS) sau đó Bên Mua quyền có liên quan đến phần mềm và Chương trình cấp phép sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản của Giấy phép phần mềm.

14. Kiểm soát xuất khẩu

MTS và Bên Mua thừa nhận và đồng ý rằng hàng hoá được lệnh của Bên Mua được thể xuất khẩu bị điều khiển đối với Chính phủ theo pháp luật khác nhau bao gồm không giới hạn các luật, hoặc kế thừa bất kỳ pháp luật và các quy định ban hành theo đó. Bên Mua đồng ý không xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu bất kỳ hàng hóa mà không tuân thủ với luật. Bên Mua tiếp tục xác nhận hàng hoá: (a) không có ý định được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi luật hoặc quy định bao gồm, mà không có giới hạn, các hoạt động liên quan đến hạt nhân hoặc vũ khí hóa học / sinh học hoặc tên lửa, (b) không được dự định sẽ được phát hành , vận chuyển, tái xuất khẩu, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc bất kỳ điểm đến khác có lô hàng bị cấm, và (c) không có ý định được phát hành, vận chuyển, tái xuất khẩu, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ người nào được xác định trên bị từ chối theo công bố phòng Thương mại Công nghiệp.

15. HỦY BỎ VÀ THAY ĐỔI CỦA NGƯỜI MUA.

Đơn đặt hàng của Bên Mua không thể bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi Bên Mua mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MTS, sự đồng ý có thể được cấp hoặc đã khấu trừ tuỳ ý của MTS. Trong trường hợp hủy bỏ như vậy, Bên Mua phải chịu trách nhiệm cho lợi nhuận dự kiến của MTS và cho tất cả các chi phí phát sinh trước khi hủy bỏ.

16. DỤNG CỤ VÀ BẢN VẼ

16.1 Công cụ và bản vẽ, nếu có, là dành cho việc sử dụng của các dụng cụ và bản vẽ cho sản phẩm và phải nộp sau khi hoàn thành các công cụ và bản vẽ. Phí cho các công cụ và bản vẽ không làm Bên Mua hoặc quyền của Bên Mua để loại bỏ bất kỳ công cụ hoặc bản vẽ từ nhà máy MTS của hoặc nhà máy sản xuất của nhà cung cấp cũng không ngăn chặn sử dụng các công cụ như vậy hoặc bản vẽ cho các mục đích khác, trừ trường hợp thỏa thuận bằng văn bản chữ ký của cả hai bên. Bên Mua đồng ý trả tiền cho thay đổi và để thay thế và sửa chữa cần thiết hao mòn thông thường.

16.2 Việc in bản vẽ kèm theo lệnh của Bên Mua hoặc bởi MTS theo đơn đặt hàng của Bên Mua đều là tài sản của MTS và là độc quyền. MTS giữ lại tất cả các bằng sáng chế và các quyền khác, bao gồm cả độc quyền sử dụng và/hoặc sản xuất và/hoặc bán. Bản in và bản vẽ chỉ được xem xét bởi người có thẩm quyền của Bên Mua. MTS không chuyển tải bất kỳ sự cho phép hiển thị, tái sản xuất, hoặc sản xuất các bài viết, bài viết thể hiện ở đây, chẳng hạn cho phép chỉ được cấp phép cụ thể trong văn bản được ký bởi một nhân viên hoặc đại lý được uỷ quyền khác của MTS.

17. BỒI THƯỜNG

Bên Mua thừa nhận rằng MTS sẽ sử dụng sản phẩm trong các ứng dụng mà MTS đã thực hiện không có thử nghiệm hoặc phân tích. Khi Bên Mua, chẳng hạn đồng ý để MTS phát hành và giữ vô hại và khi được yêu cầu, bảo vệ MTS cho và chống lại, bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phù hợp với, hành động hoặc thủ tục pháp lý chống lại MTS, các chi nhánh và cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại diện, tìm kiếm biện pháp hoặc thiệt hại phục hồi bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc gây thương tích cho người hoặc tài sản, bao gồm cả danh tiếng và thiện chí, cho dù mang lại bởi một cơ quan của Chính phủ hoặc địa phương, hoặc bất kỳ người nào khác, gây ra bởi hoặc phát sinh từ việc mua hàng của Bên Mua hoặc sử dụng các sản phẩm. Phát hành này, vô hại và phải bồi thường được áp dụng, không phân biệt tuyên bố như vậy, vụ kiện, bản án, nhu cầu, hành động hoặc các nguyên nhân của hành động cáo buộc hoặc được dựa trên sơ suất, vi phạm sự bảo đảm nào, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, thực hiện thiếu thận trọng hoặc cố ý, hoặc bất kỳ tính chất hoặc cách thức của lý thuyết pháp lý hoặc nguyên nhân của hành động. Ngoại lệ duy nhất để thỏa thuận này là nếu tuyên bố như vậy, phù hợp với, hành động hoặc thủ tục pháp lý phát sinh từ sự trục trặc của các sản phẩm để đáp ứng bảo hành được quy định tại khoản 5 ở trên.

18. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

18.1 THÔNG BÁO. Tất cả các thông báo trong giao dịch của Bên Mua được bằng văn bản bằng dấu bưu điện hoặc ngày khác có uy tín tiếp theo dịch vụ chuyển thư, bưu điện, bưu phí trả trước, chứng nhận hoặc đăng ký, trả lại nhận được yêu cầu. Mỗi thông báo sẽ được gửi đến các bên tại địa chỉ đặt ra trên mặt của quy định này hoặc tại địa chỉ khác như một bên có trách nhiệm cung cấp thông báo cho bên kia. Thông báo sẽ được coi là có hiệu lực khi giao hàng.

18.2 MIỄN TRỪ. Từ bỏ sẽ có hiệu lực trừ khi nó là bằng văn bản. Sự thất bại của một trong hai bên yêu cầu thực hiện theo bất kỳ điều khoản nào của quy định này không ảnh hưởng đến quyền của bên đó để yêu cầu thực hiện đầy đủ tại bất kỳ thời gian tiếp theo, và cũng không khước từ của một trong hai bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hiệp định này được coi là từ bỏ của bất kỳ hành vi vi phạm thành công của cùng một hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

18.3 Những điều khoản và điều kiện này, so với các quy định khác trong Hợp đồng hoặc/và luật, được coi là tách được và nếu bất kỳ phần nào của quy định này không hợp lệ vì lý do nào, phần còn lại sẽ không được coi là không hợp lệ nhưng sẽ vẫn có hiệu lực thi hành.

18.4 LUẬT / TRỌNG TÀI. Những điều khoản và điều kiện này được chi phối và hiểu theo pháp luật của Việt Nam, ngoại trừ cho sự lựa chọn của các quy định của pháp luật. Các bên đồng ý chấp nhận tất cả các tranh chấp đó ra trọng tài ràng buộc sẽ được tổ chức tại Hà Nội, phù hợp với các quy tắc của Luật Trọng tài liên quan đến trọng tài thương mại. Trong thời hạn 30 ngày sau khi một trong hai bên đã thông báo cho nhau bằng văn bản rằng nó là trình một vụ tranh chấp ra trọng tài, ba trọng tài viên được chỉ định phù hợp với những quy tắc nói.

18.5 SỬA ĐỔI. Các Điều khoản và Điều kiện này không được sửa đổi, bổ sung, sửa đổi hoặc bổ sung bất cứ lúc nào, ngoại trừ một tài liệu bằng văn bản có chữ ký của các bên.

18.6 THỎA THUẬN TOÀN BỘ. Đây là thỏa thuận đầy đủ và cuối cùng giữa các bên liên quan đến đối tượng của các Điều khoản và Điều kiện và thay thế tất cả các bài viết trước, cuộc đối thoại, hiểu biết hoặc thoả thuận.

18.7 Tín dụng. MTS có quyền cấp, từ chối hoặc ngừng thúc đẩy tín dụng bất cứ lúc nào tuỳ ý. Chính sách tín dụng của MTS có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

a. THÔNG TIN TÍN DỤNG. Bên Mua hướng đồng ý MTS cho, xin thông tin tín dụng hoặc từ các bên thứ ba liên quan đến Bên Mua.

b. ỦY QUYỀN KIỂM TRA TÍN DỤNG. Bên mua phép MTS để tiến hành một cuộc điều tra tín dụng cho các mục đích của việc mở rộng tín dụng cho Bên Mua. Bên Mua đồng ý cung cấp thông tin đó có thể được yêu cầu của MTS: (i) bảo đảm các phần mở rộng tín dụng trong tương lai, (ii) cho phép MTS quyền cầm giữ hoàn hảo, hoặc (iii) phục hồi khi có trái phiếu phát hành để bảo vệ của nó.

c. Bên Mua còn đồng ý để thông báo cho MTS của bất kỳ thay đổi vật chất trong điều kiện kinh doanh của mình hoặc của bất kỳ thay đổi trong cấu trúc quy phạm pháp luật.

18.8 Những điều khoản và điều kiện này được ràng buộc và tập cho quen vì lợi ích của các bên.

18.9 CHUYỂN NHƯỢNG. Bên Mua không được chỉ định chuyển nhượng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MTS, sự đồng ý có thể được cấp hoặc đã khấu trừ trong quyết định riêng của MTS.

18.10 BỒI THƯỜNG. Bên Mua có trách nhiệm bồi thường cho MTS tất cả các chi phí và các chi phí (bao gồm cả phí luật sư) được chi một cách hợp lý trong việc thực thi trật tự của Bên Mua và các Điều khoản và Điều kiện.

18.11 DỊCH VỤ. Tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi MTS bị chi phối bởi điều kiện của MTS cử nhân viên dịch vụ bằng cách tham chiếu giá.

18.12 ĐẶT HÀNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT. Tất cả các hệ thống đơn đặt hàng được thiết kế từ MTS bị chi phối bởi điều kiện của MTS.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán:

0912 336 758